Regulamin

  

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

  

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez OW Maria, odpowiedzialności, korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie umowy, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku lub całej należności za pobyt w naszym Obiekcie. 

Zawarcie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gościa, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu OW Maria, który obejmuje budynki MARIA I, MARIA II, MARIA III, teren ogrodu oraz otoczenie przyległe do budynków. 

Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej. 

§ 2 CISZA NOCNA 

  

Gości OW Maria obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług OW Maria powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. OW Maria może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy nie przestrzegają godzin ciszy nocnej lub w sposób rażący zakłócają spokój pozostałych Gości Obiektu. 

OW Maria zastrzega sobie możliwość zorganizowania okolicznościowych imprez, w godzinach ciszy nocnej, po uprzednim poinformowaniu Gości. 

  

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI 

  

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Pokojach i innych pomieszczeniach oddanych do użytku Gości innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi i innych pomieszczeń. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 

Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru prawnych opiekunów na terenie Obiektu. 

Na terenie Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 

Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu oraz innych aktywności, które w nadmierny sposób mogą przeszkadzać, szkodzić, czy irytować pozostałych Gości. 

Obiekt jest zamknięty od godziny 24:00 do godziny 6:00 dnia następnego.  

  

§ 4 ZAKAZ PALENIA 

  

Na terenie Obiektu OW Maria obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Każdorazowe naruszenie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na obciążenie go karą umowną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), płatnej w dniu wyjazdu, bez konieczności uprzedniego wezwania do jej uiszczenia. Zakaz dotyczy również e-papierosów. 

W przypadku stwierdzenia przez pracownika palenia papierosów lub innych wyrobów w pokoju bądź łazience, niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 powyżej, OW Maria ma możliwość naliczenia opłaty za dodatkowe czyszczenie pokoju w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 

  

§ 5 DOBA HOTELOWA 

  

Pokoje wynajmowane są na doby. 

  

Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 10:30 dnia następnego. OW Maria w miarę dostępności pokoi może na wyraźną prośbę Gości nieodpłatnie przyspieszyć godzinę przyjazdu lub przedłużyć godzinę wyjazdu, jednak nie dłużej niż o dwie godziny. Prośbę należy zgłosić najpóźniej w przeddzień przyjazdu lub wyjazdu. 

Przebywanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy poza godzinę 10:30, bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest traktowane, jako nieuprawnione przedłużenie pobytu. W takim przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10:30, zostanie on obciążony dodatkową opłatą stanowiącą 50% ceny wynajmu pokoju za dobę. 

Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że Pokój został wynajęty na jedną dobę. Prośbę o przedłużenie doby, poza okres wskazany w dniu przybycia, na czas dłuższy niż wskazany w ust. 2 powyżej, Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 09:00 w dniu wyjazdu. Prośba o przedłużenie pobytu zostanie uwzględniona w miarę dostępności pokoi. W każdym przypadku OW Maria może odmówić prośbie, jeżeli Gość nie przestrzega postanowień obowiązującego Regulaminu, jak również w przypadku nieuregulowania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 

Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób: 

• przedłużenie doby hotelowej do godziny 16.00 podlega opłacie 50% ceny za dobę, 

• przedłużenie doby hotelowej po godzinie 16.00 podlega pełnej opłacie 100% ceny za dobę. 

7. Skrócenie pobytu, Gość powinien zgłosić w Recepcji każdorazowo do godziny 09:00. 

Skrócenie pobytu nie zwalnia Gościa z obowiązku zapłaty ceny, za cały wcześniej zarezerwowany i uzgodniony okres. 

  

§ 6 CENNIK, REZERWACJA i REJESTRACJA GOŚCI 

  

Opis i cennik usług świadczonych przez OW Maria jest ustalany korespondencją pomiędzy pracownikiem OW MARIA, a Gościem. Ceny podane przez OW MARIA zawierają podatek VAT. 

Rezerwacja pobytu w OW MARIA następuje przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przyjazdu, w miarę dostępności Pokoi.  

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać planowany czas pobytu. Cena pobytu każdego z gości jest ustalana przed dokonaniem rezerwacji. 

W dniu dokonania rezerwacji, najpóźniej jednak w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji, Gość obowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki lub zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej, w wyżej wskazanym terminie, stanowi o automatycznym odwołaniu rezerwacji. 

Zaliczka lub zadatek jest zaliczana na poczet ceny pobytu Gościa. W przypadku nieanulowania rezerwacji przez Gościa na 7 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w dniu przyjazdu do godziny 24:00 do OW MARIA, zaliczka lub zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli zaś rezerwacja zostanie anulowana z przyczyn leżących po stronie OW MARIA, wówczas opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Gościowi. 

W dniu przyjazdu Gość obowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny za pobyt, z uwzględnieniem ust. 4 powyżej oraz do zameldowania.  

Każdego Gościa przebywającego w OW MARIA dotyczy obowiązek meldunku. 

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik Recepcji może odmówić wydania klucza do pokoju. 

Pracownik Recepcji może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu naruszyli postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu OW MARIA lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników OW MARIA lub innych osobach przebywających w Obiekcie; pozostają pod wpływem alkoholu lub innych używek; zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych Gości lub personelu Obiektu. OW MARIA może wymeldować z Obiektu Gościa, który w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje bez obowiązku zwracania ceny za pobyt. W takim przypadku, Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Zespołu OW MARIA, uregulowania należności za dotychczasowe usługi i do zapłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu OW MARIA. Gość nie może udostępniać Pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

Osoby niezameldowane w OW MARIA mogą gościnnie przebywać na terenie OW MARIA od godziny 9:00 do godziny 22:00, po uprzednim poinformowaniu pracownika Obiektu. 

  

Przebywanie osób niezameldowanych w Pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób do wynajmowanego przez niego Pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny osobodoby ustalonej w korespondencji z Gościem. Dzieci do lat 3 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.  

  

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

OW MARIA 

  

Gość obowiązany jest do utrzymania czystości i porządku podczas przebywania na terenie Obiektu OW MARIA, w szczególności w Pokoju i innych, pomieszczeniach udostępnionych do jego wyłącznego użytku, tak samo jak w innych pomieszczeniach dostępnych dla wszystkich Gości Obiektu. 

Gość zobowiązany jest dbać o sprzęt i powierzone mu mienie, z momentem przekazania mu kluczy do wynajętego Pokoju. Z momentem przekazania mu kluczy ponosi również odpowiedzialność, o której mowa w § 9 ust. 3 poniżej. Za zagubienie klucza do Pokoju pobierana jest opłata 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. 

Goście każdorazowo opuszczając zajmowany Pokój powinni ze względów bezpieczeństwa, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, a następnie upewnić się czy są zamknięte. Gość może pozostawić klucz w Recepcji. 

Wszyscy Goście OW MARIA zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w OW MARIA, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 

W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, OW MARIA przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność OW MARIA. 

OW MARIA akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą. Zakazuje się przebywania zwierząt w Pokojach i na terenie OW MARIA bez opieki.  

O pobycie zwierzęcia na terenie OW MARIA, Gość jest obowiązany poinformować pracownika Recepcji w momencie dokonywania rezerwacji, nie później jednak niż w momencie odbioru karty pobytowej. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie OW MARIA. 

OW MARIA może odmówić przyjęcia zwierząt, które według jego subiektywnej oceny uzna za 

niebezpieczne. 

  

§ 8 USŁUGI I REKLAMACJE 

OW MARIA świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. 

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości świadczonych usług przez OW MARIA. Wszelkie reklamacje przyjmuje pracownik Recepcji. 

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

OW MARIA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Gościom: 

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, 

• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościach korzystających z usług OW MARIA, 

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, 

• wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, 

• usługę sprawną pod względem technicznym – w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, OW MARIA dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Pokoj lub w inny sposób złagodzić niedogodności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 

Nagła awaria jednego z urządzeń, o którym mowa w ust. 3 powyżej i w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z usługi, do wykonania, której urządzenie jest konieczne, nie upoważnia Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii. 

Dodatkowo na życzenie Gościa, OW MARIA świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, 

 • przechowanie bagażu Gościa, na wyłączną odpowiedzialność Gościa, 

• zamawianie taksówki, 

• udostępnianie w wyznaczonym miejscu żelazka oraz deski do prasowania, 

• udostępnianie suszarki do włosów. 

Goście OW MARIA mogą korzystać odpłatnie z: 

• usługi prania, 

• kompletu dodatkowej pościeli, 

• dodatkowego sprzątania Pokoju. 

Śniadanie podawane jest na sali restauracyjnej od godz. 8:00 do godz. 10:00. 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

  

Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie OW MARIA pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru opiekunów prawnych na terenie Obiektu OW MARIA. 

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Obiekcie, w szczególności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń 

technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zapłata odszkodowania za wyrządzoną szkodę powinna nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa. 

W przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt i inne usługi dostarczone Gościowi, a także w przypadku braku zapłaty przez Gościa odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez niego szkody, OW MARIA przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach Gościach, znajdujących się na terenie Obiektu. 

Gość obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Obiektu o wyrządzonej szkodzie i każdym stwierdzeniu nieprawidłowości lub uszkodzeń znajdującego się w Pokoju wyposażenia.  

Gość zobowiązuje się zapłacić za sprzątanie nieczystości kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych).  

  

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OW MARIA 

  

OW MARIA jest ubezpieczona w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OW MARIA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Za rzecz wniesioną nie uznaje się pojazdu mechanicznego oraz przedmiotów w nim pozostawionych, jak i zwierząt. Na teren Obiektu OW MARIA zakazuje się wniesienia rzeczy uciążliwych dla innych Gości, w szczególności z uwagi na emitowany poziom hasłu i zapachy. 

OW MARIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie Gościa spowodowane bezpośrednio na skutek niezastosowania się przez Gościa do Regulaminu, w tym przepisów przeciwpożarowych. 

OW MARIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa na terenie Obiektu po jego opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nimi, w szczególności na terenie ogrodu OW MARIA i innych przestrzeniach wspólnych.  

OW MARIA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia depozytów. 

OW MARIA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego zarówno w obrębie Obiektu, jak i poza terenem OW MARIA, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt. 

§ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

  

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez OW MARIA dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez OW MARIA. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. 

Zakazuje się prowadzenia na terenie OW MARIA prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej. 

  

  

ZESPÓŁ OW MARIA